Visie en
strategie

Succesvolle organisaties kiezen gericht positie

Succesvolle organisaties en merken hebben een duidelijk doel. Uitgaande van hun bedoeling en hun kracht kiezen zij gericht positie, op basis van ‘shared values’ met hun omgeving. Dat is niet eenvoudig in een wereld die doorlopend en ingrijpend verandert en waarin traditionele business- en verdienmodellen onder druk staan. Organisaties hebben vragen over de toekomst, over innovatie en over hun identiteit en positionering. Wij helpen hen bij het maken van gefundeerde, scherpe strategische keuzes. Samen komen we tot deep purpose.

Een betekenisvolle missie en inspirerende visie motiveert medewerkers, creëert draagvlak en schept duidelijke kaders voor verandering en innovatie. Samen plaatsen we de toekomst van uw organisatie of merk in de juiste context, met de missie en de eigen identiteit als belangrijke ijkpunten. Want organisaties en merken die betekenis hebben en dicht bij zichzelf blijven, zijn geloofwaardig, aantrekkelijk en succesvol.

 

Blik op de toekomst

Als aanjagers van verandering en innovatie helpen wij ambitieuze organisaties bij het positie kiezen, visie ontwikkelen en grenzen verleggen. Om organisaties aan te sluiten bij het heden én klaar te stomen voor de toekomst, nemen we beslissingen op basis van data, trends en ontwikkelingen. Met onze evidence-based aanpak onderzoeken we het krachtenveld in en rondom een organisatie op pragmatische wijze. Zo dringen we door tot de kern en komen we tot een doordachte strategie, beleidsontwikkeling én een succesvolle implementatie daarvan.

Subthema's binnen visie en strategie

Succesvolle organisaties en merken kiezen bewust positie. Rekening houdend met hun omgeving en uitgaande van eigen kracht. BOOM helpt middels een scherpe positionering bij het maken van de juiste (strategische) keuzes en brengt richting en focus aan. Het is dé bepalende factor voor succes.

Gedreven door hun missie en handelend vanuit een duidelijke visie, richten organisaties dagelijks hun activiteiten in. Het is daarbij niet eenvoudig om de stukken op de strategische tekentafel te concretiseren naar beleid. BOOM helpt bij het maken van deze belangrijke vertaalslag.

We staan aan de vooravond van grote technologische veranderingen, met gevolgen voor businessmodellen, dienstverlening, mensen en processen. BOOM helpt de ontwikkelingen op macroniveau toe te spitsen op uw organisatie. Om vervolgens met een gestructureerde aanpak tot nieuwe concepten te komen, of bestaande toekomstbestendig te maken.

Een organisatie of merk doet de dingen die zij doet, niet zomaar. Dat komt voort vanuit een bepaalde drijfveer, de missie (of purpose). BOOM helpt organisaties bij het vaststellen van missie en visie; elementen die in sterke mate bepalend zijn voor de toekomst. Zo bieden wij organisaties een krachtig sturingsinstrument.

Of medewerkers zich willen verbinden aan het nieuwe gezamenlijke doel, is bepalend voor het slagen van een fusie of overname. BOOM brengt culturen samen en geeft richting aan vraagstukken over merkhiërarchie en -synergie.

Kennis en insights over visie en strategie

Projecten binnen het thema visie en strategie